• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • COMPROMISO DE REEMBOLSO COVID-19. Más información sobre nuestra flexibilidad mejorada
  • aquí.
atrás

Día Internacional de las Montañas 2020: Biodiversidad

Cuán salvajes, inmensas y poderosas son nuestras montañas

#InternacionalMountainDay

Datos clave que debe conocer:

Las montañas cubren aproximadamente 27% de la superficie terrestre

30 % de todas las áreas clave de biodiversidad se encuentran en las montañas

Muchas de las especies de cultivos y ganado más importantes del mundo se originan en las montañas

La biodiversidad de las montañas proporciona alimentos, plantas medicinales y mantiene el agua, el suelo y la calidad del aire para nosotros.

Este día nos brinda la oportunidad de generar conciencia sobre la protección de la biodiversidad de las montañas, ya que estos delicados ecosistemas están bajo una tremenda presión por el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación.

Sa të egër, të pafund dhe të fuqishëm janë malet tona

#DitaNdërkombëtareeMalit

Faktet të rëndësishme:

Malet mbulojnë rreth 27% të sipërfaqes së tokës

30% e të gjitha zonave kryesore të biodiversitetit janë në male

Shumë prej të korrave dhe llojeve të bagëtive të rëndësishme në botë e kanë origjinën në masculino

Biodiversiteti malor siguron ushqim, bimë medicinale si dhe mirëmban ujin, tokën, cilësinë e ajrit për ne.

Kjo ditë na jep një mundësi për të përhapur ndërgjegjësimin në lidhje me mbrojtjen e biodiversitetit malor pasi këto ekosisteme delikate janë nën presion të jashtëzakonshëm nga ndryshimi, i klimryi klimry.

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Política de cookies