• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • COVID-19 REFUND COMMITMENT. Read more about our enhanced flexibility
  • here.
Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725

2020 International Mountain Day: Biodiversity

2020 International Mountain Day: Biodiversity

How wild, immense and powerful are our mountains

#InternationalMountainDay

Key facts to know:

Mountains cover about 27% of the earth’s surface

30 % of all key biodiversity areas are in the mountains

Many of the world’s important crops and livestock species originate in mountains

Mountain biodiversity provides food, medicinal plants as well as maintain water, soil, air quality for us

This day gives us an opportunity to spread awareness about protecting the mountain biodiversity as these delicate ecosystems are under tremendous pressure from climate change, overexploitation and pollution.

Sa të egër, të pafund dhe të fuqishëm janë malet tona

#DitaNdërkombëtareeMalit

Faktet të rëndësishme:

Malet mbulojnë rreth 27% të sipërfaqes së tokës

30% e të gjitha zonave kryesore të biodiversitetit janë në male

Shumë prej të korrave dhe llojeve të bagëtive të rëndësishme në botë e kanë origjinën në male

Biodiversiteti malor siguron ushqim, bimë medicinale si dhe mirëmban ujin, tokën, cilësinë e ajrit për ne.

Kjo ditë na jep një mundësi për të përhapur ndërgjegjësimin në lidhje me mbrojtjen e biodiversitetit malor pasi këto ekosisteme delikate janë nën presion të jashtëzakonshëm nga ndryshimi i klimës, mbishfrytëzimi dhe ndotja.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.