• info@activealbania.com
 • +355675000097
 • COVID-19 REFUND COMMITMENT. Read more about our enhanced flexibility
 • here.

Politika e Qëndrueshmërisë e Active Albania


Active Albania është një operator turistik në Shqipëri që ofron përvoja udhëtimesh kulturore dhe natyrore.

Synimi ynë është të sigurojmë udhëtarëve përvoja autentike kulturore dhe natyrore, duke ruajtur dhe mbrojtur burimet natyrore dhe njerëzore për brezat e ardhshëm.

Misioni ynë është të ofrojmë udhëtarëve përvoja të kuptueshme duke pasuar lidhje të ngushta me furnizuesit vendorë, ndërsa promovojmë qëndrueshmërinë përmes edukimit dhe ruajtjes së burimeve kulturore dhe natyrore.

Menaxhimi i Qëndrueshëm dhe Përputhshmëria Ligjore

Active Albania është e përkushtuar për menaxhimin e qëndrueshëm duke:

 • Pasur një punonjës të përcaktuar përgjegjës për koordinimin e qëndrueshëm
 • Komunikuar një deklaratë misioni të qëndrueshme
 • Pasur një politikë të shkruar dhe të aksesueshme që zvogëlon ndikimet negative dhe përfshin shëndetin dhe sigurinë e punonjësve
 • Kryer një vlerësim bazë të praktikave të qëndrueshme
 • Pasur një plan veprimi të qëndrueshëm me qëllime, masa, dhe përgjegjësi të qarta
 • Pasur procedura për monitorimin dhe vlerësimin e politikës dhe objektivave të qëndrueshme
 • Siguruar që të gjithë stafi të jetë i informuar dhe i përkushtuar ndaj politikës së qëndrueshme
 • U përputhur me të gjitha ligjet dhe rregulloret kombëtare.
 • Politika Sociale dhe të Drejtat e Njeriut

Active Albania është e përkushtuar për menaxhimin e brendshëm të qëndrueshëm duke pasuar një politikë sociale të qartë dhe të komunikuar, e cila përfshin:

 • Lirinë e punës dhe njoftimin për përfundimin e kontratës së punës për punonjësit
 • Lejen për pushime shëndetësore dhe pushime vjetore
 • Politikën e shëndetit dhe sigurisë që përputhet me ligjet kombëtare
 • Staf të trajnuar dhe sete të ndihmës së parë në dispozicion në të gjitha vendndodhjet
 • Përputhjen me ligjet për moshën minimale të punësimit
 • Trajnimin e punonjësve në shëndet dhe siguri, duke përfshirë përgatitjen për situata zjarr dhe katastrofash
 • Ndalimin e diskriminimit bazuar në gjinë, racë, moshë, aftësi, etnicitet, fe, ose orientim seksual
 • Sigurimin e një akses të barabartë në burime dhe mundësi për zhvillim personal përmes trajnimeve dhe arsimimit.

Politika e Shëndetit dhe Sigurisë në Active Albania

Tek Active Albania, mirëqenia dhe siguria e udhëtarëve tanë janë parësore. Ne jemi të përkushtuar të mbajmë një mjedis të sigurt për të gjitha aktivitetet tona, duke siguruar që çdo udhëtim me ne të jetë jo vetëm i paharrueshëm, por edhe i kryer me shqetësimin më të lartë për standardet e shëndetit dhe sigurisë. Politika jonë e Shëndetit dhe Sigurisë përfshin elemente të rëndësishëm:

Për Trajnim dhe Përgatitje të Punonjësve:

Të gjithë anëtarët e stafit përshkrojnë një trajnim të plotë mbi protokollet e shëndetit dhe sigurisë, duke përfshirë procedurat e reagimit në emergjencë.
Setet e ndihmës së parë janë në dispozicion në të gjitha vendndodhjet, dhe anëtarët e stafit janë të përgatitur për të ofruar ndihmë të parë.

Përputhshmëri me Ligjet Kombëtare:

Ne respektojmë me kujdes të gjitha ligjet dhe rregulloret kombëtare në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, duke siguruar përputhshmëri totale gjatë gjithë kohës.

Mbi Moshën Minimale të Punësimit dhe Mospërjashtimin:

Ne përputhemi me ligjet mbi moshën minimale të punësimit, duke siguruar një ambient pune të sigurt dhe të përshtatshëm për të gjithë punonjësit tanë.
Përkujdesemi që të gjithë të trajtohen barabartë, pa diskriminim bazuar në gjinë, racë, moshë, aftësi, etnicitet, fe, ose orientim seksual.
Kontaktet për Emergjencë:

Informacioni për kontaktet për emergjencë për të gjitha destinacionet në të cilat operojmë jepet te udhëtarët para dhe në momentin e mbërritjes.

Një numër telefoni i vazhdueshëm, i menaxhuar nga një person në real-time, është në dispozicion gjithmonë për situata emergjente.

Komunikimi me Klientët:

Udhëtarët informohen rreth rreziqeve potenciale të shëndetit dhe sigurisë, sëmundjeve të përhapura dhe vaksinave të nevojshme.

U bëhet komunikimi i qartë mbi çfarë duhet bërë dhe çfarë duhet shmangur për ekskursionet dhe aktivitetet specifike për të zvogëluar impaktin negativ.

Transporti i Sigurt:

Kur është e mundur, ofrohet informacion mbi opsione transporti të qëndrueshëm, përfshirë transportin publik, për klientët.

Monitorimi dhe Përmirësimi i Vazhdueshëm:

Ne rregullisht monitorojmë dhe vlerësojmë politikat dhe procedurat tona të shëndetit dhe sigurisë për të identifikuar zona për përmirësime.

Feedback-u i klientëve kërkohet aktivisht dhe përdoret për të përmirësuar protokollet tona të sigurisë dhe cilësinë e përgjithshme të shërbimit.

Protokollet COVID-19:

Si përgjigje ndaj situatës globale të vazhdueshme, kemi zbatuar protokolle specifike COVID-19 për të mbrojtur shëndetin e udhëtarëve tanë dhe stafin.

Mjedisi & Marrëdhëniet me Komunitetin:

Active Albania është i përkushtuar ndaj mbrojtjes së mjedisit dhe marrëdhënieve me komunitetin duke:

 • Zvogëluar përdorimin e produkteve të pakthyeshme dhe të konsumit.
 • Blerje në sasi të mëdha për të zvogëluar mbajtjen.
 • Zbatuar mënyra për të kursyer letër në printim dhe kopjim.
 • Zvogëluar hedhjen e broshurave dhe nxitur opsionet online.
 • Përdorur pajisje energjie-efikase.
 • Respektuar ligjet kombëtare të heqjes së mbeturinave.
 • Zvogëluar përdorimin e shishave plastike.
 • Zbatuar metoda për zvogëlimin e mbeturinave në printim dhe kopjim.
 • Zvogëluar impaktin e transportit përmes punës në distancë dhe mbledhjeve të video/telefonike.
 • Siguruar trajnime për stafin rreth praktikave mjedisore të brendshme.
 • Kontribuar në ruajtjen e vendeve lokale të rëndësishme historike, kulturore dhe shpirtërore.Active Albania Qëllimet dhe Korniza Kohore për Zvogëlimin e Ndikimit:
 • Active Albania është i vendosur në angazhimin e tij për të zvogëluar ndikimin ambiental dhe për të promovuar praktika të qëndrueshme.

Akomodimet

Active Albania synon të ketë një zinxhir furnizimi turistik plotësisht të qëndrueshëm, duke filluar me akomodimet partnere. Ne e realizojmë këtë duke:

 • Mbështetur nismat për qëndrueshmëri me operatorë turistikë të tjerë dhe palë përfshirëse.
 • Zgjedhur akomodime që përmbushin standardet e qëndrueshmërisë dhe cilësisë, përfshirë kontratat e qëndrueshme, programe për kursim të ujit dhe energjisë, menaxhimin e mbeturinave, sistemet e zvogëlimit të energjisë, politikat për mbrojtjen e fëmijëve, veprimtaritët korporative sociale (CSR), dhe trajnimet për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve.
 • Inkurajuar akomodimet partnere për të fituar certifikata të qëndrueshme.
 • Preferuar akomodime që janë pronë e përgjithshme dhe të menaxhuara lokalisht.
 • Zgjedhur akomodime që punësojnë komunitete lokale.
 • Kërkuar dëshmi të praktikave të qëndrueshme nga akomodimet partnerë.
 • Tek Active Albania, kemi prioritet përfshirjen e komuniteteve lokale në biznesin tonë turistik duke i punësuar ata në role kyçe si udhëzues turistikë, përfaqësues lokalë, udhëheqës ekskursioni, transportues, kuzhinierë, dhe staf tjetër lokal. Synojmë të ofrojmë një mjedis pune të drejtë dhe të sigurt dhe të respektojmë ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare, kombëtare dhe vendore, si dhe standardet minimale të industrisë. Punonjësit tanë marrin trajnime të rregullta dhe informohen për politikën tonë të qëndrueshme. Ne gjithashtu ofrojmë një modul udhëtimi të qëndrueshëm për udhëzuesit turistikë dhe mysafirët lokalë që mbulojnë aspektet e turizmit të përgjegjshëm. Udhëheqësit tanë turistikë, përfaqësuesit dhe udhëzuesit edukojnë udhëtarët në lidhje me qëndrueshmërinë lokale, normat shoqërore dhe të drejtat e njeriut.

Në lidhje me komunikimin dhe mbrojtjen e klientit, kënaqësia dhe privatësia e klientit janë prioriteti ynë i lartë. Para se të bëni rezervimin, furnizojmë një udhëzues kompanie për udhëtarët, përputhemi me standardet relevante në marketing dhe reklamim dhe sigurojmë informacion të qartë dhe të saktë për produktin dhe çmimin. gjatë pushimeve, sigurojmë informacion rreth mjedisit vendas, qëndrueshmërisë dhe informacion të nevojshëm për emergjencat. Pas pushimeve, matimë kënaqësinë e udhëtarit dhe përfshijmë qëndrueshmërinë në studimet tona.

Këtu renditen objektivat për zvogëlimin e ndikimit, të shoqëruara nga një kornizë kohore për zbatim:

Eliminimi i Plastikës të Përdorur një Herë:

Qëllim: Arritja e një zvogëlimi prej 50% në përdorimin e plastikës të përdorur një herë në të gjitha operacionet.

Kornizë Kohore: Zbatim i alternativave të përdorueshme dhe inkurajim i akomodimeve partnere për të eleminuar plastikën e përdorur një herë brenda 12 muajve të ardhshëm.

Zvogëlimi i Përdorimit të Letrës dhe Promovimi Dihital:

Qëllim: Arritja e një zvogëlimi prej 70% në përdorimin e letërave përmes komunikimit dhe promovimit dixhital.

Kornizë Kohore: Kalimi drejt një promovimi 100% online brenda 6 muajve të ardhshëm.

Përmirësimi i Menaxhimit të Mbeturinave:

Qëllim: Zbatimi i metodave për zvogëlimin e mbeturinave për të arritur një zvogëlim prej 40% në mbeturinat totale.

Kornizë Kohore: Bashkëpunimi me iniciativat lokale për menaxhimin e mbeturinave dhe edukimi i stafit brenda 12 muajve të ardhshëm.

Zvogëlimi i Përdorimit të Shishave Plastike:

Qëllim: Arritja e një zvogëlimi prej 30% në përdorimin e shishave plastike.

Kornizë Kohore: Inkurajimi i përdorimit të shishave të rithithshme dhe bashkëpunimi me akomodimet partnere për zvogëlimin e konsumit të ujit të shishave brenda 9 muajve të ardhshëm.

Zvogëlimi i Emetimeve të Karbonit në Transport:

Qëllim: Zbatimi i masave për të arritur një zvogëlim prej 15% në emetimet e karbonit nga shërbimet e transportit.

Kornizë Kohore: Introduktimi i opsioneve të transportit të qëndrueshëm dhe promovimi i transportit publik brenda 24 muajve të ardhshëm.

Certifikimi i Qëndrueshëm për Akomodimet Partnerë:

Qëllim: Motivimi i 70% të akomodimeve partnere për të fituar certifikime të qëndrueshme.

Kornizë Kohore: Bashkëpunimi me akomodimet, ofrimi i mbështetjes dhe monitorimi i progresit brenda 36 muajve të ardhshëm.

Programet Edukative për Punonjësit:

Qëllim: Sigurimi i trajnimeve në qëndrueshmëri për të gjithë anëtarët e stafit.

Kornizë Kohore: Zbatimi i një programi të plotë trajnimi brenda 6 muajve të ardhshëm.

Ruajtja e Zonave Kulturore dhe Natyrore:

Qëllimi: Kontributi në ruajtjen e tre vendeve kulturore dhe natyrore të rëndësishme brenda 24 muajve të ardhshëm.

Korniza Kohore: Bashkëpunimi me iniciativat lokale për ruajtjen dhe promovimin e praktikave të turizmit të përgjegjshëm.

Nëse keni nevojë për informacion ose sqarime në lidhje me politikën tonë, mos ngurroni të na kontaktoni në blerina@activealbania.com.

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy