• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • IMPEGNO DI RIMBORSO COVID-19. Ulteriori informazioni sulla nostra maggiore flessibilità
  • Qui.

Giornata internazionale della montagna 2020: biodiversità

Come sono selvagge, immense e potenti le nostre montagne

#InternationalMountainDay

Fatti chiave da sapere:

Le montagne coprono circa 27% della superficie terrestre

30 % di tutte le aree chiave della biodiversità si trova in montagna

Molte delle colture e delle specie di bestiame più importanti del mondo hanno origine nelle montagne

La biodiversità montana ci fornisce cibo, piante medicinali e mantiene la qualità dell'acqua, del suolo e dell'aria

Questa giornata ci offre l'opportunità di diffondere la consapevolezza sulla protezione della biodiversità montana poiché questi delicati ecosistemi sono sottoposti a un'enorme pressione dai cambiamenti climatici, dallo sfruttamento eccessivo e dall'inquinamento.

Sa të egër, të pafund dhe të fuqishëm janë malet tona

#DitaNdërkombëtareeMalit

Faktet të rëndësishme:

Malet mbulojnë rreth 27% të sipërfaqes së tokës

30% e questa zonave kryesore të biodiversitetit janë në male

Shumë prej të korrave dhe llojeve të bagëtive të rëndësishme në botë e kanë origjinën në male

Biodiversiteti malor siguron ushqim, bimë medicinale si dhe mirëmban ujin, tokën, cilësinë e ajrit për ne.

Kjo ditë na jep një mundësi për të përhapur ndërgjegjësimin në lidhje me mbrojtjen e biodiversitetit malor pasi këto ekosisteme delikate janë nën presion të jashtëzakonshëm nga ndryshimi.

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza.