• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • COVID-19 REFUND COMMITMENT. Read more about our enhanced flexibility
  • ketu

Ju lutemi, merrni kohë për të lexuar dhe kuptuar kushtet e rezervimit të përcaktuara më poshtë para se të rezervoni një udhëtim me ne. Ne fuqimisht ju rekomandojmë që të lexoni Informacionin Thelbësor të Udhëtimit në lidhje me udhëtimin tuaj përpara rezervimit për t'u siguruar që të kuptoni itinerarin, stilin dhe kërkesat fizike të udhëtimit që po ndërmerrni. 

1. Kontrata jonë

Të gjitha rezervimet bëhen me Active Albania shpk (ne / ne), duke tregtuar si Active Albania. Duke rezervuar një udhëtim me ne, ju konsiderohet se keni rënë dakord për këto Kushte të Rezervimit (që përbën të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh) dhe rezervimi juaj do të pranohet nga ne mbi këtë bazë. Shërbimet që do të ofrohen janë ato të referuara në faturën tuaj të konfirmimit të rezervimit.

2. Vlefshmëria

Datat dhe itineraret janë të vlefshme deri më 31 Dhjetor 2021. Përtej datës 31 Dhjetor 2021 datat dhe itineraret janë vetëm treguese.

3. Kërkesa për depozitë

Ju kërkohet të paguani një depozitë të pakthyeshme prej 100% për person për udhëtim për konfirmimin e rezervimit tuaj. Pas kësaj, shuma e plotë paguhet në kohën e mbërritjes në Shqipëri dhe kur do të takoni udhëzuesin e AA.

4. Pranimi i rezervimit dhe pagesat përfundimtare

Nëse e pranojmë rezervimin tuaj, ne do të lëshojmë një faturë konfirmimi. Ju lutemi referojuni faturës tuaj të konfirmimit të rezervimit për detaje në lidhje me pagesat përfundimtare. Pagesa e bilancit të çmimit të udhëtimit duhet të bëhet kur të takoni udhëzuesin tuaj gjatë nisjes së udhëtimit.

5. Çmimet dhe tarifat shtesë

Çmimet tona të udhëtimit janë subjekt i çmimeve të ndryshueshme dhe sezonale, të dyja këto janë praktikë standarde brenda industrisë së udhëtimeve. Kjo do të thotë që çmimet e udhëtimit tonë mund të ndryshojnë në çdo kohë në përputhje me kërkesën, kushtet e tregut dhe disponueshmërinë. Likelyshtë e mundshme që pasagjerë të ndryshëm në të njëjtin udhëtim të jenë ngarkuar me çmime të ndryshme. Opsioni juaj më i mirë nëse ju pëlqen çmimi që shihni është të rezervoni në atë kohë. Pasi të keni marrë një kuotë çmimi do të kyçet me kusht që të paguani depozitën e kërkuar para skadimit të vlerës së çmimit. Çdo çmim i ulur ose zbritje që mund të bëhet i disponueshëm pasi të keni paguar depozitën tuaj nuk do të zbatohet. Nëse dëshironi të anuloni rezervimin tuaj për të përfituar nga një çmim më i lirë, zbatohen kushtet e plota të anulimit. Çmimi më i azhurnuar është në dispozicion në faqen tonë të internetit. Ju lutemi vini re se një shtesë mund të zbatohet për të gjitha blerjet e bëra me kartë krediti.

6. Detajet tuaja

Në mënyrë që ne të konfirmojmë aranzhimet tuaja të udhëtimit duhet të siguroni të gjitha detajet e kërkuara me bilancin e çmimit të udhëtimit. Detajet e nevojshme ndryshojnë nga udhëtimi; ato përfshijnë por nuk janë të kufizuara në emër të plotë si për pasaportën, datën e lindjes, kombësinë, numrin e pasaportës, lëshimin e pasaportës dhe datën e skadimit dhe çdo kusht mjekësor që ekziston paraprakisht që mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të përfunduar rregullimet tuaja të udhëtimit. Në disa udhëtime më kërkuese, ne gjithashtu kërkojmë nga ju që të plotësoni dhe përcillni një formular të Vetëvlerësimit. Mosarritja e detajeve të kërkuara mund të rezultojë në pagesa shtesë ose anulim të pakthyeshëm të udhëtimit tuaj.

7. Anulimi nga Udhëtari

Nëse anuloni disa ose të gjitha pjesët e tarifave të anulimit të rezervimit tuaj do të zbatohen. Një anulim do të jetë efektiv vetëm kur të marrim konfirmimin me shkrim të anulimit. Nëse anuloni një udhëtim:

• 56 ditë ose më shumë para nisjes, ne do të mbajmë depozitën;
• ndërmjet 31 dhe 55 ditë para nisjes, ne do të mbajmë depozitën ose 50% të kostos totale të rezervimit; cilado që është më e madhe, dhe
• 30 ditë ose më pak para nisjes, ne do të mbajmë 100% të paguar nga ju në lidhje me rezervimin.

Konsulenti juaj i prenotimit do t'ju këshillojë nëse zbatohen ndryshimet dhe detajet mund të gjenden në Informacionin Thelbësor të Udhëtimit në lidhje me udhëtimin tuaj. Ju këshillojmë me forcë të merrni sigurimin e anulimit në kohën e rezervimit që do të mbulojë tarifat e anulimit. Nëse largoheni nga një udhëtim për ndonjë arsye pasi të ketë filluar, ne nuk jemi të detyruar të bëjmë asnjë rimbursim për shërbimet e papërdorura. Nëse nuk arrini të bashkoheni në një turne, bashkohuni me të pas nisjes ose lini atë para përfundimit të tij, nuk do të bëhet asnjë rimbursim. Tarifat e mësipërme të anulimit janë përveç tarifave që mund të vendosen nga ofruesit e akomodimit ose tarifave të palëve të treta të turneut dhe operatorit të transportit.

8. Anulimi nga Ne

Udhëtimet tona garantohen të nisen pasi të kenë katër udhëtar të paguar plotësisht, përveç nëse madhësia minimale e grupit përcakton ndryshe. Ne mund të anulojmë një udhëtim në çdo kohë para nisjes nëse, për shkak të terrorizmit, katastrofave natyrore, paqëndrueshmërisë politike ose ngjarjeve të tjera të jashtme nuk është e vlefshme për ne që të përdorim itinerarin e planifikuar. Nëse anulojmë udhëtimin tuaj, ju mund të transferoni shumat e paguara në një datë alternative të nisjes ose të merrni një rimbursim të plotë. Në rrethanat kur anulimi është për shkak të ngjarjeve të jashtme jashtë rimbursimeve tona të arsyeshme të kontrollit do të jenë më pak kosto të pakthyeshme. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë shpenzim të rastësishëm që mund të keni kryer si rezultat i rezervimit tuaj duke përfshirë por jo kufizuar në viza, vaksinime, teprica të sigurimeve të udhëtimit ose fluturime të pakthyeshme.

9. Rezervimet e Ndryshimeve

Nëse dëshironi të transferoheni nga një udhëtim në tjetrin ose të transferoni rezervimin tuaj tek një palë e tretë, duhet të na njoftoni të paktën 56 ditë para datës së propozuar të nisjes. Do të zbatohet një tarifë prej 50 € për person për ndryshim (përveç çdo pagese të vendosur nga hotelet, restorantet ose kompanitë e transportit). Nëse na njoftoni më pak se 56 ditë para datës së propozuar të nisjes, do të zbatohet politika e rimbursimit e zbatueshme për anulimet. Transferimet në një palë të tretë lejohen vetëm kur i transferuari plotëson të gjitha kërkesat në lidhje me udhëtimin, dhe transferimet në një tjetër nisje mund të bëhen vetëm për një largim brenda periudhës aktuale të vlefshmërisë.
Asnjë ndryshim nuk lejohet në rezervimin tuaj brenda 5 ditëve nga nisja.

10. Përfshirjet

Çmimi i tokës së udhëtimit tuaj përfshin:

• Të gjitha akomodimet siç janë të shënuara në Informacionin e Udhëtimit
• I gjithë transporti i shënuar në Informacionin e Udhëtimit
• Pamjet dhe vaktet e ushqimit siç janë të shënuara në Informacionin e Udhëtimit
• Shërbimet e një drejtuesi të grupit siç përshkruhet në Informacionin e Udhëtimit

11. Përjashtimet

Çmimi i tokës së udhëtimit tuaj nuk përfshin:

• Fluturime ndërkombëtare nëse nuk specifikohet
• Transfertat në aeroport, taksat dhe tarifat e tepërta të bagazhit përveç nëse specifikohen
• Ushqime të ndryshme nga ato të specifikuara në Informacionin e Udhëtimit
• Tarifat e vizave dhe pasaportave
• Sigurimi i udhëtimit
• Aktivitetet opsionale dhe të gjitha shpenzimet personale

12. Kërkesat e moshës dhe shëndetit

Mosha minimale: Për shumicën e udhëtimeve tona mosha minimale është 5 në kohën e udhëtimit. Të gjithë udhëtarët nën moshën 18 vjeç duhet të shoqërohen nga një kujdestar ligjor, ose në vend të një kujdestari ligjor, nga një shoqërues mbi moshën 18 vjeç, i caktuar nga kujdestari i tyre ligjor. Kujdestari ligjor ose i emëruari i tyre do të jetë përgjegjës për udhëtarin nën moshën 18 vjeç, ditën e kujdesit ditor. Nëse një kujdestar ligjor zgjedh të caktojë një shoqërues në vend të tyre, atyre do t'u kërkohet të plotësojnë dhe nënshkruajnë një dokument përkatës, për të deleguar autoritetin e tyre.

Ju lutemi vini re se ne nuk mund të garantojmë dhoma treshe ose fqinje për familjet; të rriturve shoqërues mund t'u kërkohet të ndajnë me të tjerët në grup mbi një bazë të dyfishtë.

Ndryshimet: Ju lutemi kontrolloni me konsulentin tuaj në kohën e hetimit.

Mosha maksimale: Për shumicën e udhëtimeve tona nuk kemi asnjë kufizim të sipërm të moshës, megjithëse ju kujtojmë se udhëtimet tona mund të jenë fizikisht të kërkueshme dhe pasagjerët duhet të sigurojnë që ato të jenë të përshtatshme për të lejuar pjesëmarrjen e plotë. Ne jemi në gjendje të japim detaje mbi kërkesat e detyrueshme shëndetësore; megjithatë, ne nuk jemi ekspertë mjekësorë. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të siguroheni që të merrni këshilla të duhura dhe të hollësishme mjekësore të paktën dy muaj para se të udhëtoni për kërkesat dhe rekomandimet më të fundit shëndetësore për destinacionin tuaj.

13. Grupet e vogla & Udhëtimet e Kombinuara

Disa herë mund të kemi grupe me numër të vogël udhëtarësh. Shumë nga udhëtimet tona janë krijuar për t'u përshtatur me nisjet e tjera për të krijuar një udhëtim më të gjatë "të kombinuar"; kjo do të thotë që disa nga grupi juaj mund të kenë udhëtuar tashmë së bashku për disa ditë kur të filloni udhëtimin tuaj. Nëse dëshironi të dini se sa persona janë rezervuar në udhëtimin tuaj ose në ndonjë udhëtim të kombinuar, kjo është pjesë e ju lutem pyesni para se të bëni rezervimin tuaj.

14. Pasaporta dhe vizat

Ju duhet të keni një pasaportë të vlefshme dhe të keni marrë të gjitha vizat, lejet dhe çertifikatat e duhura për të vizituar Shqipërinë. Pasaporta juaj duhet të jetë e vlefshme për 6 muaj përtej kohëzgjatjes së udhëtimit. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të siguroheni që keni poseduar vizat, lejet dhe çertifikatat e sakta për udhëtimin tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës nëse ju refuzohet hyrja në një vend sepse ju mungon pasaporta e saktë, viza ose dokumente të tjera udhëtimi.

Regjimi i vizave për qytetarin e huaj

Rregulloret e vizave

Regjimi i vizave për shtetasit e huaj në Republikën e Shqipërisë parashikohet nga Ligji Nr. 108/13 "Për të Huajt" dhe nga Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 569, datë 03.10.2018, për disa shtesa dhe ndryshime në Vendim jo 513/13 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kritereve të procedurave dhe dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.

1- Mund të hyni në Shqipëri pa vizë:
a) Shtetasit e huaj që kanë një vizë Shengen të vlefshme, me shumë hyrje, e cila është përdorur më parë në një nga shtetet e Shengenit, ose shtetas të huaj që kanë një leje të vlefshme qëndrimi në një nga shtetet e Shengenit;
b) Shtetasit e huaj që kanë një vizë të vlefshme, me shumë hyrje në SH.B.A. ose MB, e cila është përdorur më parë në vendin përkatës të lëshimit, ose kanë leje të vlefshme qëndrimi në SH.B.A.
3- Viza e tipit "C" i jep mbajtësit të drejtën për të hyrë dhe qëndruar në Republikën e Shqipërisë për 90 ditë brenda 180 ditësh duke filluar nga data e hyrjes së parë. 2. Viza e tipit "C" mund të jetë vizë e vetme, dy ose e shumëfishtë. Periudha e vlefshmërisë nuk mund të kalojë 5 vjet
4- Viza e tipit "D" i lëshohet një të huaji që synon të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë brenda 180 ditësh dhe nëse kërkohet vizë për këta të huaj në mënyrë që ata të pajisen me leje qëndrimi. Viza e tipit "D" është e vlefshme për një vit, me një periudhë vlefshmërie qëndrimi prej 90 ditësh, për hyrje të vetme, dy ose të shumëfishta që i japin të drejtën mbajtësit të aplikojë për leje qëndrimi pas hyrjes në Republikën e Shqipërisë.
5- Si të bashkangjitur, gjeni tabelën e rregullimit të vizave për të huajt:

Regjimi i vizave për shtetasit e huaj

6- All foreign citizens from countries that are not included in the table are required to have a visa before travelling to Albania. They can apply for a visa in the Albanian embassy that is geographically closest to their country of origin or residency

Për dokumentet e kërkuara dhe aplikacionin online ju lutemi kontrolloni lidhjen më poshtë:

http://punetejashtme.gov.al/en/aplikim-per-vize/

15. Sigurimi i Udhëtimit

Sigurimi i udhëtimit është i detyrueshëm për të gjithë udhëtarët tanë dhe duhet të merret në kohën e rezervimit. Sigurimi juaj i udhëtimit duhet të sigurojë mbulesë ndaj aksidenteve personale, vdekjes, shpenzimeve mjekësore dhe riatdhesimit të urgjencës me një mbulim minimal të rekomanduar prej 200,000 Euro për secilën nga kategoritë e mbulimit. Ju mund të duhet të azhurnoni nivelin e politikës dhe të sportit për t'u siguruar që jeni të mbuluar për gjithçka që planifikoni të bëni. Ju lutemi lexoni me kujdes formulimet tuaja të politikave përpara se ta blini. Ne gjithashtu fuqimisht rekomandojmë që të mbulojë anulimin, shkurtimin, përgjegjësinë personale dhe humbjen e bagazhit dhe sendeve personale. Duhet të jepni numrin e policës suaj të sigurimit të udhëtimit dhe numrin e kontaktit të urgjencës 24 orë të shoqërisë së sigurimit në ditën e parë të udhëtimit tuaj; nuk do të jeni në gjendje të bashkoheni në udhëtim pa këto detaje.

16. Fleksibiliteti

Ju e vlerësoni dhe e pranoni që natyra e këtij lloji të udhëtimeve kërkon një fleksibilitet të konsiderueshëm dhe duhet të lejoni alternativa. Itinerari i dhënë për secilin udhëtim është përfaqësues i llojeve të aktiviteteve të parashikuara, por kuptohet që rruga, oraret, itineraret, pajisjet dhe mënyra e transportit mund të jenë subjekt i ndryshimeve pa njoftim paraprak për shkak të rrethanave ose ngjarjeve lokale.

17. Ndryshimi i Itinerarit

Ndërsa përpiqemi të kryejmë të gjitha udhëtimet siç përshkruhen, ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar itinerarin e udhëtimit. Ju lutemi referojuni në faqen tonë të internetit para nisjes për azhurnimet më të fundit të itinerarit tuaj.

Para nisjes: Nëse bëjmë një ndryshim të madh, ne do t'ju informojmë sa më shpejt të jetë e mundur nëse ka kohë para nisjes. Përkufizimi i një ndryshimi të madh konsiderohet të jetë një ndryshim që ndikon të paktën një ditë në pesë të itinerarit. Kur të bëhet një ndryshim i madh, ju mund të zgjidhni midis pranimit të ndryshimit, marrjes së një rimbursimi të parave të paguara vetëm në pjesën e tokës të udhëtimit ose pranimit të një turneu të ofruar.

Pas nisjes: Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar një itinerar pas nisjes për shkak të rrethanave lokale ose ngjarjeve jashtë kontrollit tonë. Në rrethana të tilla emergjence, kostoja shtesë e çdo ndryshimi të nevojshëm të itinerarit do të mbulohet nga ju. Ju lutemi vini re se ne nuk jemi përgjegjës për çdo shpenzim incidental që mund të ndodhë si rezultat i ndryshimit të itinerarit siç janë vizat, vaksinat ose fluturimet e pakthyeshme.

18. Autoriteti në Tur

Udhëtimet tona në grup drejtohen nga një udhëheqës grupi. Vendimi i drejtuesit të grupit është përfundimtar për të gjitha çështjet që mund të ndikojnë në sigurinë ose mirëqenien e çdo udhëtari ose anëtari të stafit që merr pjesë në udhëtim. Nëse nuk arrini të veproni në përputhje me një vendim të marrë nga një udhëheqës grupi, ose ndërhyni në mirëqenien ose lëvizshmërinë e grupit, drejtuesi i grupit mund t'ju drejtojë të largoheni nga udhëtimi menjëherë, pa të drejtë rimbursimi. Ne gjithashtu mund të zgjedhim të mos ju marrim në ndonjë udhëtim të rezervuar në të ardhmen. Në çdo kohë duhet të jeni në përputhje me ligjet, zakonet, rregulloret e këmbimit valutor dhe të ilaçeve të të gjitha vendeve të vizituara, dhe gjithashtu jeni dakord të udhëtoni në përputhje me udhëzimet tona përgjegjëse të udhëtimit.

19. Pranimi i rrezikut

Ju e pranoni që natyra e udhëtimit është aventureske dhe pjesëmarrja përfshin një shkallë të rrezikut personal. Ju do të vizitoni vendet ku atributet politike, kulturore dhe gjeografike paraqesin rreziqe dhe sfida fizike më të mëdha se ato të pranishme në jetën tonë të përditshme. Ne përdorim informacione nga departamentet e huaja qeveritare dhe raporte nga kontaktet tona për të vlerësuar nëse duhet të funksionojë itinerari. Sidoqoftë, është gjithashtu përgjegjësia juaj të njiheni me të gjitha informacionet përkatëse të udhëtimit dhe natyrën e itinerarit tuaj. Ju e pranoni që vendimi juaj për të udhëtuar bëhet duke marrë parasysh këtë informacion dhe ju pranoni që të jeni në dijeni të rreziqeve personale të shoqëruara gjatë udhëtimit të tillë.

20. Kufizimi i Përgjegjësisë

a Ne do të pranojmë përgjegjësi për neglizhencën e stafit tonë duke shkaktuar vdekje ose dëmtim fizik të personave ose humbje ose dëmtim të pasurisë personale vetëm në masën që është e detyruar sipas ligjit në fuqi. Detyrimet tona, dhe ato të furnitorëve tanë që ofrojnë ndonjë shërbim ose lehtësi të përfshirë në pushimet tuaja, janë që të kenë aftësi dhe kujdes të arsyeshëm për të rregulluar sigurimin e shërbimeve dhe lehtësirave të tilla. Kjo pranim i përgjegjësisë është subjekt i pikës c. më poshtë

b Në rrethana të tjera, ne jemi përgjegjës ndaj jush për kryerjen e duhur të kësaj kontrate. Kjo pranim i përgjegjësisë është subjekt i pikës c. më poshtë

c ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje nëse dështimi për të realizuar kontratën është:

- i atribuohet juve.

- i atribuohet një pale të tretë të palidhur me ofrimin e shërbimeve të kontraktuara dhe ngjarja është e paparashikueshme ose e pashmangshme.

- për shkak të rrethanave të paparashikuara dhe të pazakonta përtej kontrollit tonë, pasojat e të cilave nuk mund të shmangeshin edhe nëse duhej ushtruar i gjithë kujdesi i duhur.

- për shkak të mosmarrëveshjeve politike, mbylljes së kufijve, refuzimit të vizave, veprimeve industriale, klimës ose çështjeve të tjera të një natyre të ngjashme dhe ndonjë forcë madhore tjetër.

- për shkak të një ngjarjeje që Kompania, edhe me gjithë kujdesin e duhur, nuk mund ta parashikonte ose parandalonte.

Në rastin e pronës së dëmtuar, përgjegjësia është e kufizuar në një shumë maksimale të barabartë me shumën e paguar nga ose në emër të pronarit të pronës. Në të gjitha rastet Kompania në mënyrë specifike përjashton të gjitha përgjegjësitë për humbje ose shpenzime indirekte ose pasuese, përfshirë humbjen e fitimeve dhe në të gjitha rastet përgjegjësia jonë do të kufizohet në përputhje me dhe / ose në një mënyrë identike me kushtet kontraktuale të kompanive që sigurojnë transportin për aranzhimet tuaja të udhëtimit.

21. Aktivitete Opsionale

Aktivitetet opsionale që nuk përfshihen në çmimin e udhëtimit nuk bëjnë pjesë në udhëtim ose në këtë kontratë. Ju pranoni që çdo ndihmë e dhënë nga udhëheqësi i grupit tuaj ose përfaqësuesi lokal në rregullimin e aktiviteteve opcionale nuk na bën përgjegjës për to në asnjë mënyrë. Kontrata për sigurimin e asaj veprimtarie do të jetë midis jush dhe ofruesit të aktivitetit.

22. Pretendimet & Ankesat

Nëse keni një ankesë në lidhje me udhëtimin tuaj, ju lutemi informoni udhëheqësin e grupit tuaj ose përfaqësuesin tonë lokal në atë kohë, në mënyrë që ata të mund të përpiqen ta korrigjojnë çështjen. Nëse kënaqësia nuk arrihet përmes këtyre mjeteve, atëherë çdo ankesë tjetër duhet të na shkruhet me shkrim brenda 30 ditëve nga përfundimi i turneut.

23. Ndjeshmëria

Në rast se ndonjë kusht ose kusht i përmbajtur në këto Kushte Rezervimi është i pazbatueshëm ose i pavlefshëm nga veprimi i ligjit ose si në kundërshtim me politikën publike ose për ndonjë arsye tjetër, termi ose kushti i tillë do të konsiderohet i shkëputur nga kjo kontratë ose ndryshuar vetëm në përputhje me rrethanat në një masë të tillë e nevojshme për të lejuar që të gjitha termat dhe kushtet e mbetura të mbijetojnë dhe të vazhdojnë si të detyrueshme.

24. Fotografitë dhe Marketingu

Ju pranoni që ne të përdorim imazhet tuaja të marra gjatë udhëtimit për qëllime reklamuese dhe promovuese në çdo medium që ne zgjedhim. Ju na jepni një licencë të përhershme, pa të drejta mbretërore, në të gjithë botën, të parevokueshme për të përdorur imazhe të tilla për reklamim dhe qëllime promovuese.

25. Politika e privatësisë

Çdo informacion personal që ne mbledhim për ju mund të përdoret për çdo qëllim që lidhet me funksionimin e një Udhëtimi ose për t'ju dërguar materiale marketingu në lidhje me ngjarjet dhe ofertat tona speciale. Informacioni mund t'u zbulohet agjentëve tanë, ofruesve të shërbimeve ose furnitorëve të tjerë për të na mundësuar që të përdorim Udhëtimin. Përndryshe ne do t'i trajtojmë detajet tuaja në përputhje me politikën tonë të privatësisë.


Politika e privatësisë

"ActiveAlbania Tour Operator" ju informon se në mënyrë që t'ju ofrojë një shërbim më të mirë dhe përgjigje të shpejtë ndaj kërkesave tuaja, platforma on-line në faqet tona të internetit kërkon që klientët ose përdoruesit të ofrojnë disa informacione personale në formën e aplikacionit në internet për vazhdo me rezervimin online.

“ActiveAlbania Tour Operator” ka faqen zyrtare në internet www.activealbania.com. Përmes kësaj faqe, kompania u vjen në ndihmë klientëve të interesuar për paketa turistike ose çdo lloj shërbimi udhëtimi.

Të dhënat tuaja grumbullohen, përpunohen dhe ruhen nga Active Albania në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Këto veprime do të kryhen në parimin e respektimit dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të së drejtës për privatësi.

Dhënia e informacionit tuaj personal nuk është e detyrueshme, por është një kusht i domosdoshëm për të vazhduar me rezervimin tuaj online.

Bazuar në Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Republikën e Shqipërisë”, “Operatori Turistik Active Albania” shprehet si më poshtë:

1. Përkufizimi i termave

Në këtë marrëveshje, termat e mëposhtëm do të kenë këtë kuptim:

1.1. Operatori i Turit: Regjistruar si person juridik që kryen aktivitetin e sigurimit dhe mundësimit të paketave turistike për klientët, në këmbim të pagesës (shkurtesa TO).

1.2. Cookie: Një pjesë e informacionit e dërguar nga një faqe në internet dhe e ruajtur në shfletuesin e përdoruesit ndërsa përdoruesi sheh faqen e internetit. Sa herë që një përdorues hap një faqe në internet, shfletuesi dërgon një cookie te serveri i përdoruesit për ta njoftuar atë për aktivitetin e tij të mëparshëm.

2. Përdorimi i cookies

2.1 Uebfaqet që i përkasin operatorit turistik përdorin cookies për të dalluar vizitorët e faqeve nga njëri-tjetri. Disa cookies janë të nevojshme për funksionimin e mirë të faqeve të internetit të operatorit turistik, për të lejuar përdoruesit e faqeve të bëjnë rezervime në internet dhe për të mundësuar që stafi i agjencisë të marrë dhe përpunojë kërkesat e klientëve. Për vizitorët e sistemit, sistemi mbledh informacione standarde për qëllime statistikore (Për shembull: Për të parë se cili është numri i vizitorëve, gjithmonë pa i bërë ata të identifikueshëm).

2.2. Disa lloje të tjerë cookie ndihmojnë stafin e TO të sigurojë një përvojë të mirë për klientët kur ata vizitojnë faqen e internetit. Cookies gjithashtu japin informacion mbi ofertat TO.

2.3. Cookies përdoren gjithashtu për të reklamuar në faqen e internetit të agjencisë.

3. Deklarata e Privilegjit

3.1 “Active Albania Tour Operator” respekton rëndësinë e privatësisë së klientëve të saj. Kjo deklaratë përcakton bazën mbi të cilën mblidhen dhe përpunohen të dhënat e secilit klient. “Active Albania TO” pohon çdo klient që të dhënat që mbërrijnë në zyrën e pasme ose që klienti personalisht nënshkruan në zyrë janë të siguruara përmes një sistemi të sigurt dhe këto të dhëna përdoren vetëm për të garantuar rezervimin e klientit. Këto të dhëna administrohen nga persona të caktuar dhe aksesi i kufizuar në to. Çdo agjent shitjesh i kompanisë që mbledh të dhëna për klientët ka një detyrim kontraktual me kompaninë për të respektuar të dhënat personale që mbledh gjatë punës së saj dhe respekton disa rregulla të përcaktuara mirë për mbrojtjen e të dhënave personale.

3.2. Informacioni i mëposhtëm i klientit mblidhet nga faqja e internetit:

a) Informacioni i siguruar nga klienti për të kryer rezervimin e paketës turistike;

b) Detajet e transfertave bankare që klienti kryen për të përfunduar një rezervim;

c) Nëse klienti kontakton stafin e TO, stafi mund të ruajë adresën e postës elektronike.

"Active Albania Tour Operator" përdor teknologji bashkëkohore për të mbrojtur sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave të klientit, dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në sistemin elektronik nga persona të paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë janë duke u azhurnuar vazhdimisht me teknologji të reja. Hapësira ku janë ruajtur serverat dhe pajisjet e tjera, monitorohen me kamera dhe mund të arrihen vetëm nga Administratori dhe Drejtori i Teknologjisë së Informacionit.

4. Ruajtja dhe transferimi i të dhënave

4.1. Të dhënat e mbledhura nga TO për qëllime të mbajtjes së librit dhe të lëna vullnetarisht nga subjekti i të dhënave mund të transferohen ose ruhen në një vend jashtë Zonës Ekonomike Evropiane.

4.2. Të gjitha të dhënat e mbledhura nga TO do të ruhen në serverat e sigurtë të "ActiveAlbania Tour Operator".

4.3. Të dhënat e mbledhura nga TO mund të përdoren për të informuar klientët në lidhje me ofertat e ndryshme të agjencisë.

5. Anulimi i Përpunimit të të Dhënave

Klienti ka të drejtë të kërkojë nga TO që të njihet me informacionin që mund të ketë mbledhur për të dhe më pas të mos përpunojë të dhëna personale për qëllime të marketingut ose arsye të ndryshme me e-mail ose një kërkesë drejtuar kompanisë në adresën e kontaktit.

6. Të kesh sukses në mbrojtjen e të dhënave personale

Duke vazhduar përdorimin e faqes në internet "ActiveAlbania Tour Operator", klienti jep pëlqimin e tij për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga agjencia. Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme, në përputhje me qëllimin kryesor të mbledhjes së tyre. Periudhat e mbajtjes së të dhënave do të jenë plotësisht në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Të dhënat e klientit mbahen aq sa është e nevojshme për të garantuar ofrimin e shërbimeve. Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa ose ankesa në lidhje me përdorimin e këtyre të dhënave nga "ActiveAlbania Tour Operator", atëherë ju lutemi na kontaktoni me shkrim në adresën vijuese:

Personi Përgjegjës për Hyrjen Private: “ActiveAlbania Tour Operator”, “Pallati i Kultures, Kat II, Sheshi Skenderbe, Tirane, Albania ose në adresën tonë të postës elektronike: info@activealbania.com.

Ne përdorim cookies për t'ju dhënë përvojën më të mirë. Politika e cookies